پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400
از مهمترين مراسم قبل از عروسي مي توانيم به                 عوض کردن سيم کارت اشاره کنيم