جمعه 19 خرداد 1402
از مهمترين مراسم قبل از عروسي مي توانيم به عوض کردن سيم کارت اشاره کنيم