دوشنبه 11 اسفند 1399
از مهمترين مراسم قبل از عروسي مي توانيم به                 عوض کردن سيم کارت اشاره کنيم