چهارشنبه 28 مهر 1400
از مهمترين مراسم قبل از عروسي مي توانيم به عوض کردن سيم کارت اشاره کنيم