سه شنبه 05 مرداد 1400
از مهمترين مراسم قبل از عروسي مي توانيم به عوض کردن سيم کارت اشاره کنيم