شنبه 04 تیر 1401
 قیافهٔ ساقه طلایی یه جوریه که انگار زیر دست ناپدری بزرگ شده...!