چهارشنبه 28 مهر 1400
دیشب تا ساعت 12 پای کامپیوتر بودمصبح که پاشدم دیدم...   چشام شده کاسه خون, به لبم داغ جنون  به کنارم تو بمون  مرو با دیگری..!