شنبه 23 تیر 1403
 خدا یک زن آفرید و یک مرد ... من در عجبم این همه نامرد از کجا پیدا شد ؟!