پنجشنبه 10 آذر 1401
 خدا یک زن آفرید و یک مرد ... من در عجبم این همه نامرد از کجا پیدا شد ؟!