پنجشنبه 14 اسفند 1399

خدا یک زن آفرید و یک مرد ...
من در عجبم این همه نامرد از کجا پیدا شد ؟!