یکشنبه 03 بهمن 1400
دختر:خوابی؟؟؟پسر: آره ، بيدار شدم زنگ مي زنم بهت
دختر:من دوس پسر قبليم اين موقع روز خواب نبود
پسر:چه ربطي داره؟
دختر:من واسش مهم بودم
پسر:خوب بيا من بيدار شدم، خوب شد؟
دختر:دوس پسر قبليم اصلا” نمي گفت: من بيدار شدم بيا
پسر:اون يه آدمه ديگه بود من يه آدمه ديگه
دختر:من كه همون آدمم
پسر:من قانع شدم ، از اين به بعد هر روز 6 صب بيدارم
دختر:من 6 خوابم!!
پسر:دوس دختر قبليم 6 بيدار بود...!
دختر:برو با همون ... ( گوشي را قطع مي كند)
( هنوز تحقيقات براي شناخت زنها ادامه دارد) :|
پستهای طنز شناخت دختران و زنان
 • تعداد بازدید : 636

 • دختر:خوابی؟؟؟
  پسر: آره ، بيدار شدم زنگ مي زنم بهت

  دختر:من دوس پسر قبليم اين موقع روز خواب نبود

  پسر:چه ربطي داره؟

  دختر:من واسش مهم بودم

  پسر:خوب بيا من بيدار شدم، خوب شد؟

  دختر:دوس پسر قبليم اصلا” نمي گفت: من بيدار شدم بيا

  پسر:اون يه آدمه ديگه بود من يه آدمه ديگه

  دختر:من كه همون آدمم

  پسر:من قانع شدم ، از اين به بعد هر روز 6 صب بيدارم

  دختر:من 6 خوابم!!

  پسر:دوس دختر قبليم 6 بيدار بود...!

  دختر:برو با همون ... ( گوشي را قطع مي كند)


  ( هنوز تحقيقات براي شناخت زنها ادامه دارد) :|