پنجشنبه 14 اسفند 1399
دختر نشدیم حداقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . همین که دختر نشدیم بزرگترین نعمته بقرعــآن !
 دخترا به خودشون نگیرن ، من عمّم پیره ، مریض احوالم هست....
مراعات کنین لُدفن !!!