پنجشنبه 10 آذر 1401
 دختر بچه : دوسِت دارم پسر بچه : مثل آدم بزرگا ؟! دختر بچه : نـــــــه … راستـــــکی ..!