سه شنبه 12 اسفند 1399

دختر بچه : دوسِت دارم
پسر بچه : مثل آدم بزرگا ؟!
دختر بچه : نـــــــه … راستـــــکی ..!