یکشنبه 03 بهمن 1400

دختر بچه : دوسِت دارم
پسر بچه : مثل آدم بزرگا ؟!
دختر بچه : نـــــــه … راستـــــکی ..!