شنبه 02 بهمن 1400

بدی آدم نمک نشناس اینه که
وقتی یاد کارایی که براش کردی میاُفتی به خودت بیشتر فش میدی تا اون :|