یکشنبه 17 اسفند 1399

از همان کودکی بازیچه نویسندگان شدیم
 
 
وگرنه کدام روباه دیوثی پنیر میخورد..........