چهارشنبه 29 فروردین 1403
قبلنا تا به یه دختر می گفتی سلام! جواب می دادند سلام و کوفت ، متلک حساب می شد! الان تا میگی سلام.... سریع میگن: خوب اسم بچمونو چی بزاریم!؟