یکشنبه 17 اسفند 1399
این روزهایم به تظاهر میگذرد...
 
تظاهر ب بی تفاوتی
 
به شادی
 
به اینکه دیگر هیچ چیز برایت مهم نیست...
 
اما چه سخت می کاهد از جانم این نمایش...