شنبه 02 بهمن 1400

از همان کودکی بازیچه نویسندگان شدیم
 
 
وگرنه کدام روباه دیوثی پنیر میخورد..........