یکشنبه 30 خرداد 1400
نوشابه ای که درش باز باشه گازش میره ، بيمزه ميشه ...پس خواهرم حجابتو رعایت کن  خدا شاهده بگی چه ربطی داشت ناراحت میشم دلم میشکنه