سه شنبه 05 مرداد 1400
طرف تو فیسبوک محل زندگیشو زده بود لندن انگلستان!
یه ساعت پیش تو سرمای ۴۸-  درجه تو صف دریافت سبد کالا رویت شده