یکشنبه 03 تیر 1403
طرف تو فیسبوک محل زندگیشو زده بود لندن انگلستان! یه ساعت پیش تو سرمای ۴۸-  درجه تو صف دریافت سبد کالا رویت شده