شنبه 08 بهمن 1401
طرف تو فیسبوک محل زندگیشو زده بود لندن انگلستان! یه ساعت پیش تو سرمای ۴۸-  درجه تو صف دریافت سبد کالا رویت شده