یکشنبه 03 بهمن 1400
ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﻤﮑﺎﺭﺕ ﺑﺰﻧﻢ...
 ﺑﻌﺪ ﺷﻌﺎﺭﻡ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻪ :
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ
پستهای فیسبوکی 93|جوک ارواح عمت
  • تعداد بازدید : 1289

  • ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﻤﮑﺎﺭﺕ ﺑﺰﻧﻢ...


    ﺑﻌﺪ ﺷﻌﺎﺭﻡ ﻫﻢ
    اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻪ :

    ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ "ﺍﺭﻭﺍﺡ ﻋﻤﺖ"