یکشنبه 17 اسفند 1399

خدایا این شادیو از من نگیر
 
بیتا و مهسا و مریم هم همینطور …
یه بهاره هم هست خیلی خوشگله!
پا نمیده ، یه کار کن اونم جور شه ؛ دمت گرم !!