سه شنبه 11 مهر 1402
جوری شده کهدو تا کارگر بگیری ماشینتو هل بدن خرجش از بنزین کمتر در میاد!!