دوشنبه 05 مهر 1400
جوری شده کهدو تا کارگر بگیری ماشینتو هل بدن خرجش از بنزین کمتر در میاد!!