close
چت روم
اس خنده دار
چهارشنبه 23 آبان 1397
مرد:عزیزم آماده شدی بریم؟!...زن: عزیزم گفتم 5 دقیقه ی دیگه آمادم،احتیاجی نیست هر نیم ساعت صدام 
کنی