close
چت روم
اس خنده دار
سه شنبه 04 تیر 1398
مرد:عزیزم آماده شدی بریم؟!...زن: عزیزم گفتم 5 دقیقه ی دیگه آمادم،احتیاجی نیست هر نیم ساعت صدام 
کنی