پنجشنبه 18 خرداد 1402
دختره هنوز سنش ۲ رقمی نشده تو گوشاش النگو انداخته به نافشم گوشواره اونوقت من دفعه اولی که سوراخ نافمو دیدم دو روز گریه کردم :( فکر می کردم سوراخ شدم کم کم بادم خالی میشه میمیرم