سه شنبه 27 مهر 1400
لعنت به جواب های دندون شکنی که یه ربع بعد دعوا یاد ادم میاد....