یکشنبه 17 اسفند 1399
 آرامشــی می خواهم ، خلوتــی می خواهم ، تــو باشی و من ..در کنار هـــــم … تو …. سکوت کنــی…   و مــن گوش کنم!