یکشنبه 16 بهمن 1401
 آرامشــی می خواهم ، خلوتــی می خواهم ، تــو باشی و من ..در کنار هـــــم … تو …. سکوت کنــی…   و مــن گوش کنم! &n