دوشنبه 15 خرداد 1402
 آرامشــی می خواهم ، خلوتــی می خواهم ، تــو باشی و من ..در کنار هـــــم … تو …. سکوت کنــی…   و مــن گوش کنم! &n