یکشنبه 10 اسفند 1399
بعضي آدما از دور برق ميزنن . . اما وقتي ميان جلو ميبيني به خاطر خورده شيشه هاشون بوده