یکشنبه 16 بهمن 1401
بعضي آدما از دور برق ميزنن . . اما وقتي ميان جلو ميبيني به خاطر خورده شيشه هاشون بوده