پنجشنبه 18 خرداد 1402
صب تو راه خواستم از یکی آدرس بپرسم... گفتم ببخشید.. گف خواهش میکنم..رفت