پنجشنبه 18 خرداد 1402
وقتی میخوای از ادکلن خودت بزنی: . .  پیس پیس اما وقتی میخوای از ادکلن یکی دیگه بزنی: پیس پیس پییییییییییییییییییس پیییییییییییییییییییییس اه تموم نمیشه لامصب پییییییییییییییییییس