پنجشنبه 07 مرداد 1400
سیگارم چه خوب درک میکند مرا... وای که چه زیبا کام میدهد این نو عروس شبهای تنهاییم! لباس سپیدش را تا صبح برایم می سوزاند.ومن تا صبح بر لبانش بوسه میزنم. چه لذتی میبریم.او از جان مایه میگذارد ومن ازعمر... هردو میسوزیم به پای هم....